SGW

Stichting Good Works

De doelstelling van SGW is een substantiële bijdrage te leveren aan het reduceren van armoede en ongelijkheid in de wereld. Dat doen we enerzijds door het creëren van bewustzijn over bestaande ongelijkheid en armoede in relatief ontwikkelde landen. Anderzijds identificeren we groepen mensen die leven in een situatie waarin zij arm, gestigmatiseerd of geïsoleerd zijn die baat zouden hebben met begeleiding en training op het gebied van zelfbewustzijn en psychosociale en beroepsvaardigheden. Wij helpen hen met het identificeren en ontwikkelen van potentiele partnerships, mogelijkheden en die bij kunnen dragen aan zingeving, inkomen en gemeeenschap.
Onze doelgroep bestaat uit mensen, die door armoede, afkomst, ras, geslacht, trauma, voorgeschiedenis of handicap weinig kansen hebben gekregen in hun leven of die door stigma in isolement zijn geraakt. SGW stelt zich ten doel om samen met deze mensen kansen te creëren door middel van begeleiding op het gebied van psychosociale weerbaarheid en het aanleren van nieuwe (beroeps) vaardigheden. SGW werkt daarnaast aan het ontwikkelen van partnerships, producten en markten met als doel om de communities die we mogen mobilizeren op om duurzame wijze de kwaliteit van hun leven ter verbeteren. SGW richt zich met name op vrouwen, omdat zij relatief vaker dan mannen in uitdagende levensomstandigheden verkeren en daarnaast de zorg voor kinderen dragen. Wij vinden het belangrijk om vrouwen te helpen om een goed rolmodel neer te kunnen zetten en een betere toekomst te creëren voor de volgende generatie. Naast alle genoemde aandachtsgebieden en ‘doelgroepen’ is het zaak te melden dat SGW ook aandacht heeft voor juist jonge en oude mensen uit relatief welgestelde gemeenschappen/ landen die in relatief kansarme of geïsoleerde situaties zijn geraakt.
SGW streeft er naar om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Social Development Goals (SDG’s). 
We richten ons met name op: 
SDG 1; no poverty
SDG 5; gender equality
SDG 8; decent work and economic growth.
Om de ervoor te zorgen dat de vooroordelen ten aanzien van mensen uit achtergestelde situaties weg worden genomen en om partijen te motiveren om samen te werken, streven we ernaar om duurzame consumptie en productie te bevorderen. En dragen we uit dat er een systeem verandering nodig is om samen de wereld een betere plek te maken. Een wereld waarin we samen actief werken aan het reduceren van armoede en ongelijkheid en duurzaamheid. De COVID-pandemie heeft sinds begin 2020 een grote impact gehad op onze relevantie en focus en heeft ons gemotiveerd onze rol en activiteiten te her-evalueren en ons beleid aan te scherpen. In het verleden lag onze focus veelal op Zuid Oost Azië en ontwikkelen we een social enterprise/ inclusive business model. Het bestuur van SGW stelde zich te doel om vanuit ‘de markt’ te werken en daar mensen uit achtergestelde situaties mee te verbinden. Wij hebben ervaren dat er veelal substantiële investeringen nodig te zijn om mensen uit achtergestelde situaties te mobiliseren, trainen en structureel inzetbaar en verbonden te geraken met een wereld waar veel partijen zich richten op het maken van korte termijn winst gemaakt en dus het laag houden van kosten.

Wij hebben geleerd dat het essentiel is om verschillende partijen aan vraag- en aanbodzijde goed en langdurig te begeleiden om zo te werken aan wederzijds begrip en om teleurstelling en mislukkingen te voorkomen. Mislukkingen waardoor eerdere vooroordelen juist versterkt worden en het tegenover gestelde wordt bereikt dan initieel werd beoogd. Daarnaast is het van belang om ‘consument’ en ’de handel’ bewust te maken van het feit dat een bedrijfsvoering met een ‘sociale doelstelling’ en het werken met mensen uit achtergestelde situaties en met duurzame materialen duurder is dan cheap labor. Het is dus niet alleen het mobiliseren van mensen uit kansarme situaties wat belangrijk is om impact te creëren. Om duurzame impact te creëren moet er gewerkt worden een bewustwording en verandering van het ‘systeem’. Een systeem waarin zorg voor elkaar en de wereld belangrijker is en er begrip is dat we samen moeten investeren in een betere toekomst. Door Covid zien wij nu een tweetal belangijke ontwikkelingen. Enerzijds zien wij dat de armoede in grote delen van de wereld en met name onder al kwestbare groepen toeneemt. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Anderzijds zien wij aan de zijde van de markt kant in de relatief rijkere delen van de wereld meer interesse ontstaan in een meer duurzame productie en consumptie. Ook ontstaat er meer bewustzijn op het gebied van inclusiveness en diversity en in de noodzaak om ook mensen uit relatief arme landen/ gemeenschappen te steun. Er lijkt meer gevoel te ontstaan voor het zorgen voor elkaar Daarnaast zien we door Covid armoede en isolement dichter bij huis komen. En zien we dat een aantal landen in Zuid Oost Azië relatief zelftstandig door varen op hun eigen koers. Veel bedrijven in Europa zijn nu op zoek naar nieuwe gebieden om te werken en om hun producties uit Zuid Oost Azië weg te halen. Wij zien dat er in Afrika, Zuid Amerika en Europa ook mensen ernstig getroffen door COVID en de kloof tussen arm een rijk juist daar op veel plekken is toegenomen en er behoefte is aan support. Ten slotte zien we dat er juist nu wereldwijd bij de relatief rijkere mensen een versterkt gezamenlijk bewustzijn ontstaat. Een bewustzijn dat samen verantwoordelijkheid zijn voor het creëren van een betere duurzame wereld. Er komt meer draagvlak voor de noodzaak te werken aan het reduceren van ongelijkheid, discriminatie en armoede. Deze ontwikkelingen hebben ons gemotiveerd om met SGWI de mouwen verder op te stropen, ons netwerk te mobiliseren en om nieuwe projecten op te starten. Niet alleen in Zuid Oost Azië maar ook in Afrika en Europa. Wij geloven dat wij door het mobiliseren en verbinden van mensen op verschillende plekken van de wereld een positieve bijdrage kunnen leveren in een tijdperk waarin veel mensen deze hulp hard nodig hebben. Stichting Good Works blijft duurzame verbeteringen nastreven en verbindt verschillende werelden om zo een bijdrage te leveren aan beter bestaan voor een substantieel aantal mensen.